Local Organising Committee

Peter Hollowell

Tianhao Ge

Zeyuan Zhuang

Sophie Downes

Jamie Fearnley

Tom Waigh

Xuzhi Hu

Mingrui Liao

Kangcheng Shen

Zongyi Li

Anna Stephens

Jian R. Lu